Shahram Shakiba

@Shahram

𝗙𝗿𝗼𝗻𝘁-𝗲𝗻𝗱 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗲𝗿 💻 | 𝗘𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿