Artem Yurchenko

@YUART

I love V and gamedev!
  • Kraków, Poland (12:15 PM)
  • Joined Jan 15 2021